Erstkommunion | prvo obhajilo

10:00 Pfarrkirche Schwabegg / Žvabek